Kulturarven som ressurs

Kulturminner er attraksjoner og verdifulle ressurser i samfunnet. Kulturminner får verdi gjennom oss og våre opplevelser av dem. Kulturminner skaper stedskarakter og tilhørighet og beriker våre opplevelser enten vi ferdes i naturen eller går gatelangs. Kulturminner skaper nysgjerrighet. Kulturminner er muligheter og har sin naturlige plass i næringssammenheng og i opplevelse- og attraksjonsutvikling. Kulturminner kan brukes aktivt i kvalitetsbevisst og bærekraftig reiseliv og føre til vern gjennom bruk!

En lang rekke kulturminner og kulturmiljøer har en viktig plass i lokalsamfunnet og betyr mye for nærmiljøet og interessen blant innbyggerne. De bidrar til å skape attraktive og gode tettsteder og fremmer næringsutvikling. Vi satser på gode måter å tilrettelegge kulturminnene, og vi vektlegger å synliggjøre og profilere kulturminnene utad i samfunnet som attraksjoner, opplevelse og ressurser i samfunnsutviklingen.

Å jobbe med kulturminner som verdifulle ressurser i samfunnet, handler i stor grad om å gjøre fylkets prioriterte og mest interessante kulturminner tilgjengelig og formidle deres betydning. Lokal forankring og kommunenes engasjement og interesse for sine egne kulturminner er sentral. Samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og lag og organisasjoner skaper iver og entusiasme for å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig unike kulturminner i det trønderske landskapet.

Et felles ønske er steder med kvalitet, som oppleves som attraktive og interessante både nå og i framtida. Gjennom å øke bevissthet om verdien av kulturminner og historie kan vi sammen skape kvalitetsprodukter som bidrar til økte inntekter i næringssammenheng og som kommer bevaringsarbeidet til gode.